‫اتحاديه دانشجویان دمکرات کردستان ایران‬

گفتمان حاکم بر جنبش دانشجویی کردی در ایران، گفتمانی ملی ـ دموکرا...تیک است که سوای مطالبات صنفی دانشجویی ، آرمان دانشجویان کرد را تشکیل می دهد. مبارزه در راستای تحقق حقوق دموکراتیک ملت کرد در کردستان ایران به ا ولویت نخست در مطالبات دانشجویان کرد تبدیل شده است و بر این اساس ضرورت ایجاد سازماندهی و همکاری و برنامه ی مشترک و پروژه های عملی در راستای اتحاد، همصدایی و کار مشترک تمامی افراد و جریانهای دانشجویی کردی ما را بر آن داشته است که در این راستا و بنا به رسالت انسانی و ملی خود به عنوان فعالان دانشجویی به میدان مبارزه بیایم. لذا از تمامی دانشجویان و فرهیختگان و فعالان سیاسی و میهن دوست کرد و تمام افراد غیر کردی که دغدغه دموکراسی و آزادی را برای کردستان و ایران دارند می خواهیم که در این راه یار و یاور ما باشند.
اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایرانdyako24@yahoo.com