adidas Vietnam Fanclub

Một CỘNG ĐỒNG có chung sở thích: thương hiệu 3 sọc adidas
Không chỉ là 1 kênh thông tin mà là một nguồn kiến thức bao gồm đánh giá sản phẩm, lookbook, chia sẻ niềm đam mê, thời trang, kiến thức mua hàng,... về "3 sọc" từ adidas Originals, adidas Sport Performance, adidas Sport Style, adidas Y-3, adidas Fashion,…
Một cộng đồng được chia sẻ, thừa nhận và tạo ra giá trị về mặt tinh thần.
Một cộng đồng kết nối chung một niềm đam mê.
Và chung tôi tham vọng nhiều hơn nữa.
---
One Community with the same objective: 3-stribe adidas
Not only becoming a information channel, we are ambitious to make it as a knowledge source. Not read but remember then practice through review, lookbook, sharings,... about 3-stribe adidas from adidas Originals, adidas Sport Performance, adidas Sport Style, adidas Y-3, adidas Fashion,…
A community will be built on sharing, recognition and being valuable in spirit.
A family connects all together.
We are adidas Viet Nam Fanclub.
And, We are so ambitious more in the next time.
Don’t miss it out with us. Keep following and update all the time.
All in one.
Cheers,
adidas Vietnam Fanclub admins

Subscribe us: www.youtube.com/user/adidasvnfanclub
Follow us: www.instagram.com/adidasvnfanclub