Arduino Community Vietnam

Một cộng đồng Arduino tại Việt Nam, nơi chia sẻ kiến thức và hỗ trợ lẫn nhau về Arduino nói riêng và về các dự án của các bạn nói chung.