Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh

QUY ĐỊNH NHÓM:

1) Các bài đăng liên quan đến Tiếng Anh nói chun...g hay Biên-Phiên Dịch nói riêng, sử dụng Tiếng Việt hay Tiếng Anh chuẩn (không sử dụng ngôn ngữ chát).

2) KHÔNG QUẢNG CÁO.

*Các bài viết hay bình luận sai quy định sẽ được xóa. Người viết có thể bị cho ra khỏi nhóm. (Riêng các bài giới thiệu việc làm sẽ được giữ lại trong một khoảng thời gian nhất định.)