Cộng Đồng Người Việt Tại Angola

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG ´CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI ANGOLA´

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định nghĩa:
- Cộng Đồng Người Việt Tại Angola là một bộ phận người Việt Nam đang học tập, lao động, làm việc tại Angola
2. Tên gọi:
- Tiếng Việt: Cộng Đồng Người Việt Tại Angola
3. Mục tiêu:
- Mục tiêu hoat của Cộng Đồng Người Việt Tại Angola nhằm đích giao lưu chia sẻ, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập, lao động cũng như trong cuộc sống
4. Phạm vi hoạt động
- phạm vi hoạt động trong đất nước Angola, bao phủ những vùng có thành viên Cộng Đồng Người Việt Tại Angola ( phần A.1)
- Cộng Đồng Người Việt Tại Angola tham gia giao lưu, sinh hoạt hội bước đầu tại trang facebook chính của Cộng Đồng Người Việt Nam Xa Xứ tại https://www.facebook.com/groups/cdnguoiviettaiangola/
5. Khẩu hiệu, slogan
- ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH

B. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI BAN QUẢN TRỊ
1. Quyền và nghĩa vụ của BQT
+ Quyền:
-Quản lý tổng thể các bài đăng, bài bình luận, thành viên tham cộng đồng
-Có quyền xóa bài mà không cần báo trước khi nhận thấy bài đăng có dấu hiệu vi phạm
-Có quyền loạt bỏ thành viên khỏi nhóm khi thành viên vi phạm
+ Nghĩa vụ:
-Đảm bảo điều hành cộng đồng hoạt động ổn định
-Phổ biến, thông báo chính xác đầy đủ các thông tin cần thiết về các sự kiện, sự thay đổi, và các vấn đề khác…
- Ngăn chặn các hành vi phá hoại Cộng Đồng, phương hại tới thành viên khác

C. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
1. QUY ĐỊNH THÀNH VIÊN
-Thành viên có quyền là thành viên hoặc từ bỏ quyền là thành viên Cộng Đồng Người Việt Tại Angola
- Thành viên được thêm và tự tham gia coi như đã mặc định chấp nhận các quy định của Cộng Đồng Người Việt Tại Angola
2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN
+ Quyền:
-Có quyền tự do phát biểu ý kiến
-Tự do đăng bài, tự do chỉnh sửa bài viết của chính mình
-like, comment các bài đăng của các thành viên khác đăng bài lên trang Cộng Đồng
-Xóa comment tại bài đăng của chính mình nếu xét thấy không phù hợp
-Có quyền thêm thành viên mới vào group
+ Nghĩa vụ:
-Đăng bài đúng quy định.
-Không vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức, lối sống
-Không vi phạm pháp luật.
-Không mang màu sắc chính trị.
-Không mang tính chất phỉ báng, bôi xấu người khác, gây chia rẽ
-Thông báo kịp thời cho BQT những trường hợp thành viên, bài đăng vi phạm

D. CÁC HÀNH ĐỘNG KHUYẾN KHÍCH
-Khuyến khích việc đăng bài, tham gia comment, like
-Khuyến khích các thành viên quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với nhau
-Khuyến khích việc thành viên cũ thêm thành viên mới vào nhóm
-Khuyến khich đăng tin thời sự tại khu vực thành viên đang học tập, làm việc và sinh sống
-Đóng góp ý tưởng xây dựng Cộng Đồng
E. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
-Bản điều lệ này được BQT thông qua ngày 11/05/2014
-Bản điều lệ này có hiệu lực từ ngày 18/05/2014


Cộng Đồng Người Việt Tại Angola, ngày 11/02/2014

BQT