Team <<Chicken Hero>>

Đây là Team Tiêu tiền..lọc từ Group Fifa Online 3 - Giao lưu