CSMO Việt Nam - CLB Giám Đốc Sales & Marketing Việt Nam

Tầm nhìn: CSMO Việt Nam là 1 tổ chức xã hội nghề nghiệp có quy m...ô lớn nhất về số lượng và chất lượng thành viên của cộng đồng Giám Đốc Sales & Marketing Việt Nam

Sứ mệnh: Nâng cao năng lực giám đốc Sales & Marketing Việt Nam ngang tầm Quốc tế thông qua việc phát triển và xây dựng các chuẩn mực, giá trị và kỹ năng cho nghề quản trị Sales & Marketing ngang tầm quốc tế”.

Mục đích hoạt động:

Không ngừng hướng tới sự hoàn thiện và tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực Sales & Marketing.
Nâng cao khả năng và kỹ năng của những người làm công tác Quản trị Sales & Marketing thông qua việc chia sẻ và học hỏi.
Tạo diễn đàn để chia sẻ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thông tin trong nước và quốc tế về hoạt động quản trị doanh nghiệp, quản trị Sales & Markeing.
Hướng tới xây dựng đội ngũ các nhà quản trị Sales & Marketing thực sự chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản trị trong các doanh nghiệp và trong các tổ chức kinh tế tại Việt Nam.
Xây dựng và phát triển hệ thống chuẩn mực và nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam tại thời điểm hội nhập.