Điện Tử 2 - K8 - HaUI

Điện tử 2 - K8 - HaUI- 60 thành viên của lớp là 60 nhân tài của... Xã Hội !!!
Điện Tử 2 - K8 - HaUI - Confessions
https://docs.google.com/forms/d/1Daa1A2r9xezXua06A5IRKjeptw-lf7aOj_rvjtUhsbw/viewform