..(ඇඹිලිපිටියේ සෙටි එක) (Embilipitiya) ..

සබරගමු පළාත තුළ ප්‍රධාන නගරයක් වන ඇඹිලිපිටිය නගරය හම්බන්තොට වරාය හා ගුවන් තොටුපොළ සමඟ කේන්ද්‍ර නගරයක් බවට පත්වන්නේය. ඉදිරි සංවර්ධන අභියෝග ජයගැනීම සඳහා පුළුල් මාර්ග පද්ධතියක අවශ්‍යතාවය වටහාගත් අප නගරසභාව අළුතින් නවනගර පාර මංතීරු 2 කට සහ ඇඹිලිපිටිය මොරකැටිය මාර්ගය විකල්ප මාර්ගයක් ලෙස නව පුළුල් මාර්ග 2 ක් ලෙස ඉදිකරමින් පවතී. ඇඹිලිපිටිය නගර සීමාව තුළ ගොවිතැන ජීවන මාර්ගයක් කරගත් ගොවීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ජීවත් වන අතර එළවළු වගාවන්, කෙසෙල් වගාවන් විශාල වශයෙන් සිදු කරනු ලබයි. මේ සඳහා හොඳ වෙළඳපළක් ලබා දීමේ අරමුණින් ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට යාබදව පොළ භූමිය අංගසම්පූර්ණ ලෙස නැවත සාදා නිම කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ආශිර්වාදය යටතේ සිදුකරනු ලබයි. මීට අමතරව ඉදිරියේ ඇඹිලිපිටිය නගරයේ පොදු වෙළඳපොළ ගොඩනැඟිලි අනාගතයට ගැළපෙන පරිදි ඉදිකිරීමටත් පළාත් පාලනය පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් මහල් කිහිපයකින් යුතු නගර සභා ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදිකිරිමටද කටයුතු සැලසුම් කර ඇත. ඇඹිලිපිටිය නගරයට විශාල අඩුපාඩුවක්ව පැවති රථ ගාලක අවශ්‍යතාවය සපුරමින් කඩිනමින් රථ ගාලක් ඉදිකිරීම සඳහා නගර සභාවට අයත් භූමි භාගයක් තෝරාගෙන මේ වන විට ඉදිකිරීම් සිදු කරමින් පවතී. මේ සියල්ල ලංකාවේ කේන්ද්‍රතම නගරයක් වන ඇඹිලිපිටිය නගරය ප්‍රසන්න පුරවරයක් බවට පත්කිරීමේ අරමුණින් වේ.

හම්බන්තොට අධිවේගී මාර්ග සංවරධනය සහ ඇඹිලිපිටියේ සංවර්ධනය

ඇඹිලිපිටිය නගරයේ සියළු මාර්ග මේ වනවිට සංවර්ධනය කර අවසන්ය. එසේම මෙම ප්‍රදේශය සියළුම දේශිය විදේශිය සංචාරකයින්ට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම්වලින් පිරිපුන් නගරයක් බවට පත්ව ඇත.ඇඹිලිපිටිය නගරය සියල්ල සපිරි අග නගරයක් බවට පත්වේ

ඇඹිලිපිටිය නගරය සියළුම රාජ්‍ය සහ පෟද්ගිලික ආයතන බැංකු සහ සියළු පහසුක්ම් වලින් සපිරි නගරයක් බවට පත්න ඇත.


මහා මාර්ග සංවධනය තුලින් ඇඹිලිපිටිය ගොඩ නැගිම

ඇඹිලිපිටිය නගරයේ සිට සියළුම වෙනත් නගර සදහා යාමට සහ ඇ‍ඹිලිපිටිය නගරයට පිවිසීමට දැන් ඉතාමත් පහස්ය. එය වේගයෙන් ඉදිරකන ලද උසස් මට්ටමේ මහා මාර්ග හේතුවෙනි.


හම්බන්තොට සංවර්ධනය සහ එය ඇඹිලිපිටියේ සංවර්ධනයට රිජුවම බලපායි.

නැගි එන ශ්රී ලංකාවේ දවසින් දවස දියුණු වන ඇඹිලිපිටිය නගරය සියල්ල සපිරි අග නගරයක් බවට පත්ව ඇත.