ក្រុមអ្នកមានបុណ្យ (Fc Barcelona)

ក្រុមនេះសម្រាប់ចែករំលែក ព័ត៏មានផ្សេងៗពីប្រភពបាល់ទាត់
អ្នកគាំទ្រក្រុមណា?
អ្នកដឹងព័ត៏មានអ្វីខ្លះពីប្រភពបាល់ទាត់?
អ្នកចង់ដឹងពីអ្វីដែលទាក់ទងនឹងបាល់ទាត់?
អាចបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងក្រុមនេះ
.....................បម្រាម................................
១.ហាមនិយាយរឿងនយោបាយ...........................................................................
២.ហាមបង្ហោះរូបភាព អាសអាភាស.....................................................................
៣.ហាមផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលមិនទាក់ទងនឹងបាល់ទាត់...........................................
៤.សមាជិកក្នុងក្រុមដែលមិនធ្វើតាមបម្រាមខាងលើនិងត្រូវRemoveចោល.....
...................................................................................................................................