Father Masangos st Johns for Lesotho

Bonan uthando olungaka, luka baba Masango
Wasilandel ubaba Matsoso epharadesi ngothando lwakhe
(chorus........................)
Bonke abanelithemba babonga ubaba Masango
Banelithemba kubaba Matsoso nomama Matsoso
Ubaba Matsoso wanikwa lenkonzo ezulwini
Nguye kuphela owayendawin ofisini kababa Masango
(chorus.............)
Ubaba Masango wenyuka waya ezulwini
Wehla ngobaba Matsoso, onguy uJoshuwa
Ohamba ngezidalwa umama Matsoso
Taung............... taung................
umzi wamaKrestu....................
Taung................. taung................
Kulapho sothula khon imithwalo

Umama Matsoso wabona amahashe amhlophe
Waya kubaba Masango nakumam uAnnah
Kanti ubone umzi omi phakathi kwentaba ezimbini
Apho kukhon umthombo wamanzi acwebile aphuma khona
lowomzi ukubizwa kwawo kuthiwa yiTaung
Taung............... taung................
umzi wamaKrestu....................
Taung................. taung................
Kulapho sothula khon imithwalo
TAUNG......................