ORIGINAIRES DE BEALANANA MADAGASCAR(O.B.M)

Le Professionnel RADDY: AMIA JORO! Hira vaovao nosoratany RADDY sy novokariny Mangarahara Production tsy mbola vita clip fa nampiasagna sary tahiry mba ahatsiarovantsika azy. Tsy mamoha fotamadry sagnatriavigny amin'ny fianakaviagna fa amin'ny maha mpanakanto azy dia tsy maty izy fao miala sasatra ka tsy nampisalasala zahay manolotra toy hira toy ho antsika jiaby. Izahay ato amin'ny Sofia Kolotoraly koa mbala tegna agnatiny alahelo tamin'ny nandaozany tampoka atsika jiaby iregny, ary izany nampijanonany fagnomezagna hira isan-karazany iregny. Maro amin'izy iregny izy Ravalomamy Fradelicien no mpagnadefa azy iregny eto amin'ny Sofia Kolotoraly. Isaoragna manokagna koa Radio Mangarahara mbala nageky nizara taminay ny sangan' asany faramparany ireo, mbala tsy vita clip na tarihintsary izy io. Satria izy tompony foagna no magnantontosa iregny rakitsary ampiasaigny amin'ny clip-n'ny mpanakanto maro iregny. Ho fahatsiarovantsika azy manokagna, satria ny mpanakanto tsy mba maty zany fao matory miala sasatra, dia atolotray amim-pitivana ny hiranazy AMIA JÔRO. Hentintsika ahatsiarôvagan azy manôkagna izany indrindra amin'ny faha 29 desambra ho avy izao izay tsingerin-tagno nahaterahany. Mandria ampiadanana Tale Jeneraly
Mandria ampiadanana le professionnel RADDY!
Tsy miala ato aminay ny fitiavanay anao!