GLOBAL ILOCANO - KUWAIT CHAPTER

BARO NGA E-mail Address:
globalilocanoq8@gmail.com

BARO NGA BALAY: GLOBAL ILOCANO-KUWAIT CHAPTER:

NO ILOCANO KA TUMIPON KA..MIYEMBRO
KA MAN TI NADUMADUMA NGA ORGANISASIYON WENNO FRATERNITY...AGMAYMAYSA TAYO NGA ILOCANO DITOY NGA GUNGLO. DAYTOY NGA GRUPO KET PANAGKAYKAYSA TI AMIN NGA ILOCANO DITOY KUWAIT NGA NAGGAPU TI NADUMADUMA NGA LUGAR DIAY PILIPINAS. GANWAT TI DAYTOY NGA GRUPO KET MAKATULONG TI AMIN NGA ILOCANO KEN AMIN NGA PILIPINO OFW DITOY KUWAIT NGA MAKASAPUL TI TULONG. AGKAYKAYSA TAYO KOMA NGA MAGPAPIGSA DAYTOY NGA GRUPO TAPNO TI KASTA MAKAPATANOR TAYO TI AD-ADU PAY NGA AGBALIN NGA LEADER TI MASAKBAYAN.. AGBIAG TI ILOCANO TI SANGALUBONGAN.. DIOS TI MANGTARABAY KADATAYO AMIN...AGYAMAN TAYO KEN APO DIOS...AGBIAG!