ХАЛХ ЖУРАМ

Хангай ханд нутаглан сууж
Харь дайсанд чинь халх болсон
Халуун а...минд чинь түшээ болсон
Ирэхийн үзүүр, харахын харуул болсон
Халх түмэн чинь тэр бүхий бээр ажаамуу