Học viên EQVN

- Nơi học viên EQVN có thể chia sẻ, thảo luận, đặt vấn đề trong ...công việc.
- Mọi vấn đề cần hỗ trợ trước trong và sau khóa học, học viên EQVN có thể đặt câu hỏi tại: http://eqvn.net/ho-tro-hoc-vien/