Intel HD Vietnam

Under construction :3
- Không cho phép post hay comment bất cứ ảnh/link/etc nào 18+. Trái điều này = permanent ban -


Rút kinh nghiệm từ cái chuồng trâu kia thì bên này sẽ chỉ có tối đa 5 ad và luật ban sẽ đc quy định nghiêm chỉnh thông qua vote hẳn hoi rõ ràng

Mọi trường hợp ban khác luật >>> cách chức, vote người khác lên :3
Thế nhé :3


Khảo sát VGA : http://goo.gl/HW9gyL