Jobs Startup

Group dành cho các công ty Startup cũng như các bạn mong muốn st...artup có thể "kết đôi" trong lĩnh vực Khởi nghiệp :)

Địa chỉ nhóm:
https://www.facebook.com/groups/jobstartup/