K59CA - NVCL

► Tất cả tài liệu học tập và thông tin về lớp: https://drive.goo...gle.com/folderview?id=0B5d-oYEh-E0mN0gwZDJWakJ0NlE&usp=sharing

► Danh sách lớp:
Theo bảng chữ cái: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ff3oqmQqweJ8HpkAGt_vYF6C4-QYG9e86aq3MtGru3Y/edit#gid=2023028588
Theo mã sinh viên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11xYp-kFLx-srmtK7g7dzia9-CxsaNIhvk-SX7Bs2ObU/edit#gid=0

► Đề cương môn học:
Bằng tiếng Việt: https://drive.google.com/folderview?id=0B5d-oYEh-E0mflhFWV9yUTVmTWxqUnB0SFpSTVVsTG5uV21sMnJaMlBFUE5WRkpSSGVkNTg&usp=sharing
Bằng tiếng Anh: https://drive.google.com/folderview?id=0B5d-oYEh-E0mfkZocy1TZk13bHpOcHpwcmpzbVBRMUwydmRFZGZKZHNlV2hvVUd0VmxocXc&usp=sharing