Katechetika

For all members of Katechetika (GDW'ers en verwante zaken): Beri...chten posten is toegestaan!!

Geschiedenis:
Het ontstaan

In 1959 nam Louis Mertens een eerste initiatief. Hij belegde een eerste vergadering op 16 december (in het huis van de Jezuïeten op het Damiaanplein) met als doel de banden tussen de studenten aan te halen en zo de basis te leggen voor een oud-studentenvereniging, het Verbond-Leken-Katechisten (VLK). De vereniging zou een gelijknamig blad krijgen. Tot voor 1959 had het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen (HIGW) geen studentenkring. Tot dan waren het immers vnl. enkel religieuzen die er studeerden.
In de loop van 1960 werden er twee verenigingen gesticht: het VLK Katechetika voor studenten te Leuven, en OSVLK voor de oud-studenten. Laatst genoemde vereniging bleef werkzaam, mits aanpassingen, tot ongeveer 1971. Op 28 april 1960 werd het eerste Praesidium van VLK Katechetika verkozen. Jef Marijsse werd praeses‘60-‘61. Professor Frans De Pauw werd de eerste peter van de kring. De kring werd dat kringjaar ook officieel erkend door het Faculteitenconvent.
In het academiejaar 1961-1962 werd het VLK Katechetika omgevormd tot Katechetika tout court. De term leken-katechisten hield immers in dat de vele broeders en zusters werden uitgesloten. In juli 1963 start men met een cursusdienst. Eveneens komt er dat academiejaar naasthet blad Katechetika, dat reeds VLK verving, Katechetikatje. Dit zou blijven bestaan tot in 1968. In het academiejaar 1964-1965 huurt men een eerste kringhuis: Groot-Begijnhof 41. Dit krijgt de naam Logoika, het huis van het Woord. Maar in 1966-1967 dient Katechetika dit pand te verlaten omwille van een restauratie en verhuist men naar Jozef II-straat 24, waar trouwens voordien een bordeel gevestigd was.
Het is trouwens ook in dat jaar dat voor het eerst de praeses geen ex-seminarist was. Of dit iets te maken had met het bordeel, of omgekeerd, is niet geweten.

Van godsdienstwetenschappen naar theologie

In 1969-1970 wordt het HIGW een onderdeel van de Leuvense faculteit der Godgeleerdheid. Hierdoor diende Katechetika en de Vlaamse Theologische Kring samen te smelten, dit deden zij in de Theologische Kring. Men werkte samen voor de studentenvertegenwoordiging naar organen binnen en buiten de faculteit. De naam Katechetika verdween (officieel?) van het toneel. Wel had de groep van het HIGW, net zoals de andere groepen dat hadden, nog een eigen praesidium (vgl. jaarpraesidium).
Ook in de kringpers werd er gereorganiseerd en op 22 oktober 1970 ziet Iteka het levenslicht. Iteka werd het informatieblad van de Theologische Kring en verving Katechetika en Antenne. Dat de kring toen op bepaalde vlakken meer bedrijvig was (kon zijn) dan vandaag blijkt ook uit de organisatie van verschillende colloquia: 21-23/2/1969: pastoraal colloquium over “Geloofsgemeenschap en kerkstructuren in Vlaanderen”; 22-24/11/1974 over “Diversiteit van charisma en ambt en toch eenheid in de Heer”; 17-20/3/1977: Hedendaagse lekenspiritualiteit”; 13-16/3/1980: “Geweldloze weerbaarheid: naar een bevrijdende spiritualiteit in Vlaanderen” en 16-18/11/1984: “Creativiteit in de pastoraal”.
En theologie werd godsdienstwetenschappen

In het academiejaar 1973-1974 werd de naam Katechetika terug ingevoerd en dit voor de groep studenten van het HIGW. De groep had nog steeds zijn eigen bestuur maar stond onder het overkoepelend praesidium van de Theologische Kring. Beide besturen gingen echter al snel overlappen want meer en meer godsdienstwetenschappers namen functies waar in het overkoepelend praesidium. In 1974-1975 werd voor het eerst een godsdienstwetenschapper (Leo Steppe) praeses van de Theologische Kring. In 1975-1976 wordt er maar één praesidium meer gevormd, zonder praeses maar met eindverantwoordelijken per groep binnen de faculteit. Op 15 april 1976 verschijnen de aangepaste statuten in het Staatsblad. In datzelfde kringjaar verhuisde men trouwens naar de Mechelsestraat 102. In het daaropvolgende academiejaar verschijnen de Theologische Kring en Katechetika apart op de interfacultaire raden.

In het academiejaar 1980-1981, en de daaropvolgende jaren, ondergaat de kringwerking van Katechetika enkele serieuze wijzigen. De kring richtte zich nu enkel op de godsdienstwetenschappers. De andere groepen van de Theologische Kring waren qua studentenaantallen sterk gedaald en konden geen eigen praesidium meer draaiend houden. Zij mochten echter wel nog participeren in Katechetika. Tevens bleek één praeses onhoudbaar en ging men een coördinatiegroep installeren. De praeses heette voortaan coördinator. Ook de statuten werden gewijzigd en dit betekende het einde van de Theologische Kring.
In het academiejaar ’80-’81 moet de kring ook een nieuw onderkomen zoeken. Het huis in de Mechelsestraat werd verkocht en de kring verhuisde naar de Vlamingenstraat 91. Na een kort betrekken van een zaal van de universiteit op de Naamsestraat, neemt Katechetika in ’86-’87 de fakbar van pedagogie in de Van Evenstraat 14 over. Vanaf ’90-’91 wordt deze fakbar gedeeld met de Pedagogische Kring (‘t 2PK’ke). De eigenares van het nevenliggende pand kocht het huis enkele jaren later omdat ze de buik vol had van Katechetika, en trouwens nog steeds heeft. In 1981 rolt de eerste Ruah van de persen. En in 1987-1988 verschijnt de eerste Lumina. Toen een tweewekelijks pamflet voor spiritualiteit (en theologie).
(Met dank aan wikipedia)