Dance ensemble "Lukoil Neftochimik"

Танцов ансамбъл "Лукойл Нефтохимик" е създаден през 1964 г. в гр. Бургас-най-големият икономически, административен и културен център в Югоизточна България, със стратегическо морско пристанище и международно летище. Градът има приблизително 300 000 жители и е с ярка артистична и богата културна дейност. Седалище е на една от най-престижните фолклорни прояви в България-Международния фолклорен фестивал, който се провежда традиционно от 37 години. Танцов ансамбъл "Лукойл Нефтохимик" е явен пример за съчетаване на културните и икономически интереси на най-голямата рафинерия на Балканите "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.
Компанията подържа морално и икономически творческата дейност на работниците си с цел запазване националните и популяризиране на българския фолклор в света.
Дейността на ансамбъла е много интензивна и неговото присъствие е значително в обществените прояви на града. Главните цели на ръководителите от създаването до днес са да използват, запазват и разпространяват богатото българско музикално и танцово наследство.
Съставът е с дългогодишни традиции в танцовото изкуство, за които са допринеслиразличните поколения преминали през него.
Началото поставят ръководителите Стефка и Димитър Михови. Повече от три десетилетия творческото утвърждаване на фолклорния ансамбъл се свързва с името на Стоян Халачев. Неговият почерк и смели хореографски решения стават професионална основа за младият ръководител днес Митьо Димитров. Той запазва традициите на ансамбъла, усъвършенства ги и налага съвременните измерения на фолклорното ни богатство.
Репертоарът на танцов ансамбъл „Лукоил Нефтохимик” включва танци, песни и мелодии от всички етнографски области в страната: тракийска, северняшка, шопска, добруджанска и пиринска. Пъстротата на костюмите и уравновесената жизненост на ритмите, прибавят допълнителна окраска на програмата. Ансамбълът обединява танцьори, хор и оркестър. Танците са мъжки, женски и смесени-придружени от песните на хора и самите танцьори. Оркестърът използва традиционни народни инструменти-кавал, гайда, мандолина, контрабас, акордеон и тъпан.
Танцов ансамбъл „Лукойл Нефтохимик” участва в многобройни национални и международни фолклорни прояви в Германия, Гърция, Испания, Италия, Полша, Русия, Турция, Украйна, Унгария и Франция. Множеството присъдени награди свидетелстват за неговия висок професионализъм.
Като признание за интензивната и дългогодишна творческа дейност, ансамбълът е награден от Министерството на културата с орден "Кирил и Методий".
The Folk Dance Ensemble “Lukoil Neftochimik” was established in the year 1964 in the city of Bourgas-the biggest economic, administrative and culture center of South-east Bulgaria that has a strategic seaport and an international airport. The city has a population of approximately 300 000 and eminent artistic and cultural activity. It is the domicile of one of the most prestigious folklore events in Bulgaria-The International Folklore festival held traditionally for 37 years now.
The Folk Dance Ensemble “Lukoil Neftochimik” has been an apparent example of combining cultural and economic interests of the major refinery on the Balkans Lukoil Neftochim Bourgas AD. The company provides moral and financial support for the creative activities of its employees aiming to preserve national traditions and to make Bulgarian folklore popular worldwide.
The activity of the ensemble has been quite intensive and it has a significant participation in the public events in the city. The main objectives of the company’s managers from the establishment until now have been to make use of, to preserve and promote the valuable Bulgarian music and dance heritage. The ensemble has long-lived traditions in dance art with the contribution of several generations of dancers.
The managers Mrs. Stefka Mihova and Mr. Dimitar Mihov set the beginning. More than three decades of creative winning of recognition has been associated with the name of Stoyan Halachev.
His style and daring choreographic decisions have become the basis of professionalism for today’s young manager-Mr. Mityo Dimitrov. He has preserved the ensembles’ traditions aiming at perfection and imposing modern views on our folklore wealth.
The repertoire of the Folk Dance Ensemble “Lukoil Neftochimik” includes dances, songs and tunes from all the ethno-grapfic regions of the country: Thracian, Northern, the Shopp (district of Sofia), the Dobrudja and the Pirin Mountains. Varicolored costumes and balanced vividness of rhythms add further nuance of the program. The ensemble combines dancers, a chorus and an orchestra. Dances are male, female and mixed type, accompanied by the songs of the chorus and the dancers them-selves.
The orchestra employs tradition-al folklore instruments such as kaval (wooden flute), bagpipe, mandolin, double bass, accordion and drum.
The Folk Dance Ensemble “Lukoil Neftochimik” participates in many national and international folklore events in Germany, Greece, Spain, Italy, Poland, Russia, Turkey, Ukraine, Hungary and France. The multiple awards granted show its high professionalism.
In recognition of its intensive and long creative activity, the Ministry of Culture has awarded the ensemble with the „Cyril and Methodius” decoration.