Hội học sinh trường Marie Curie Hà Nội

Hội học sinh, cựu học sinh trường Marie Curie, những thành viên từng tham gia các diễn đàn từ trước tới nay của trường Marie Curie Hà Nội, tổ chức offline hàng năm, nơi giao lưu, gặp gỡ các Mcer với nhau.