KAKAI TONGA UESILIANA-METOTISI HE KOLOPE

TALITALI LELEI KI MOUTOLU KI HE PAENGA NI.
Ne fakaava e Kulupu Tisema 12, 2012 me i he peesi Uesiliana Mo Metotisi {Sanitesi Latu & Sione T Tulua} ma'a e KAKAI TONGA TUPU'I UESILIANA - METOTISI - 'IUNAITINGI - KALISITIANE - KOTOA HE KOLOPE. Ke fakamahino'i 'oku tau taha pee 'i a Sisu Kalaisi ho tau 'Eiki Huhu'i/Fakamo'ui. Ne tau tutupu hake 'i Motu 'o muimui ki he Tokateline 'a Sione Uesile, he fuofua hake 'a e Lotu Faka-Kalisitiane ki ho tau Fonua-Tupu'anga ko Tonga. Ko e 'uhinga mo e makatu'unga e Kulupu ni, ke tau feohi fiefia he funga e melino mo fe'ofo'ofani.

TUHULU KE MUIMUI KI AI E KAU MEMIPA.
Lolotonga 'oku tau tau'ataina kotoa ke fakahoko ho tau 'atamai, loto mo e fakakaukau. Ka 'oku fakangatangata me'a e founga talanoa/to'onga he'ikai tali ia he Fale ni.
1.Tapu ke fokotu'u mai ha Kaveinga, Fakamatala ta'etaau, taa/'ata, filimi, fakatataa, tu'uaki kovi, pe ha me'a 'oku fakahaa'i ha konga tapu 'o e sino.
2. Tapu ha lea kapekape, fakamatatu'a pe ta'efaka'apa'apa.
3.Tapu ke 'asi ha lea/me'a/to'onga 'oku fakamanamana, fakailifia, fakalilifu pe fakatupu lavea.
4. Tapu ke 'ohofi fkafo'ituitui/fakamele'i ha taha lolotonga 'a e taalanga.

FOUNGA TUKUANGE MAI NGAAHI KAVEINGA & 'ATA KI HE PAENGA NI.
1. Faifekau : taki 2 Kaveinga he uike.
2. Memipa : taki 2 Kaveinga he uike.
3. Admins: taki 2 Kaveinga he uike.
4. 'Ataa Fanongonongo, Ongoongo,'mo ha'o fiema'u 'omai kotoa, toki fakapaasi atu. Fetu'utaki mai Uesiliana Mo Metotisi.

FATONGIA E KAU ADMINS .
1. Assigned Admins 'e 2 ke liliu ha me'a kuo fokotu'u, fakapaasi mo tamate'i ha Kaveinga 'i Tu'apuipui.
2. 'Ataa kotoa ki ha Admin ke tali kau huu fo'ou mai ki he Kulupu. 'Ataa ke tuku ki tu'a, tamatae'i ha komeni ha memipa 'okapau kuo ne maumau'i 'a e tu'utu'uni he 'Api ni.
3 'Ataa kau Admins ke nau fokotu'u mai ongoongo/fanongonongo, he founga lelei taha ke tanumaki e Kulupu, ki he lelei fklukufua.
4 'Ikai ngofua ke tanaki mai 'e ha Admin ha Admin fo'ou ki he Kulupu.
**Kataki kitautolu Admins ke tau feongoongoi ho tau ngaahi fatongia.
Ka tuku ha taha ki tu'a pe tamate'i ha Kaveinga pe komeni kuo pau ke fetu'utaki he inbox 'o fkahaa ki ai 'a e 'uhinga. Me'a sai e vaalelei mo e taha kotoa pee.
Tali ha ngaahi fokotu'u fakakaukau lelei me he kau memipa.

NGAAHI ME'A KE FAKAHOKO :

1.TU'U PEA TAUHI KE MO'ONI. Kataki 'o ngaue'aki ho hingoa/taa totonu.
2. TUFA MAI KE TAU 'INASI HE KOLOA 'OKU KE MA'U. Fe'inasi'aki mo ho kaungafononga memipa e Kulupu 'aki e vahevahe mai ho'o ngaahi a'usia mo'ui fakalaumalie, fakafamili, Sosiale, Ako pe Siasi 'oku ke kau ki ai.
3. NOFO KI HE KAVEINGA 'O E TALANOA
Kataki fakahu'unga ma'u pee ho'o fakatalanoa ki he Kaveinga/Taumu'a 'oku fai ki ai 'a e taalanga.
4. MAHU'INGA HO TAU 'ULUNGAANGA LELEI. Kataki faka'apa'apa toka'i e taha kotoa pe.
*Faka'apa'apa atu/Huufia
Admins : Touhuni Lou Puopua, Siesia Kiholeva Puloka, T Katie Twoluah, Sione T Tulua, Sanitesi Latu, Uesiliana Mo Metotisi.
KAKAI TONGA UESILIANA-METOTISI HE KOLOPE.
Feb. 07. 2013