MG3 Thailand Club

ก่อนเข้ากลุ่มกรุณาอ่านปักหมุด ก่อนทำการโพสใดๆ MG3 Thailand Club ...เราตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นคลับที่เอาไว้พบปะ พูดคุย ของผู้ใช้รถ MG3 ใครมีอะไร โพสท์ได้เต็มที่ หรือจะเรื่องทั่วไปอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องรถ ยกเว้นเรื่องความขัดแย้ง ศาสนา สถาบัน การเมือง