ကဗ်ာ ပန္းခင္း

လူႀကီး လူငယ္
ေပါင္းစုကြယ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါး ။

ကာရန္ ေမာ္ဒန္ ေခတ္ဆန္...းတဲ့ကြယ္
ႀကိဳးပမ္းေရးသား ။