ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា Ministry of Education, Youth and Sport, Cambodia

ក្រុមនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនូវ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ដ គោលនយោបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ លើសពីនេះទៀត ក្រុមនេះអាចចែករំលែកទៅវិញទៅមកនូវបញ្ហា ដំណោះស្រាយ និងសំណួរដែលទាក់ទិននឹងវិស័យខាងលើ ប៉ុន្តែត្រូវគោរពនូវក្រមសីលធម៌។ ក្រុមបណ្ដាញសង្គមបើកចំហនេះមានការសម្របសម្រួលឡើងដោយក្រុមការងាររបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។