‫ڿڰۣڿ•Noi Amici Degli Animaliڿڰۣڿ•‬

★TU★ CHE★ AMI★ GLI★ ★ANIMALI★ SEI★ UNA★ ★PERSONA★ SPECIALE ★
^_..._^

AVVISO : in questo gruppo si accettano solo link che riguardano animali dolci..divertenti ..strani ..buffi...simpatici ecc.. grazie

NOTICE: This group will only accept links that relate to animals .. strange .. sweet .. funny funny funny ... etc. ...thanks

AVIS: Ce groupe n'acceptera que des liens qui se rapportent à des animaux .. étrange .. doux .. drôle drôle drôle ... etc ..merci

AVISO: Este grupo sólo aceptará los enlaces que se relacionan con los animales .. extraño .. dulce .. funny funny funny ... etc ..gracias

إشعار: سوف أقبل هذه المجموعة فقط الروابط التي تتصل الحيوانات .. غريبة .. حلوة .. مضحك مضحك مضحك ... الخ . شكرا

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ομάδα θα δεχτεί μόνο τις συνδέσεις που σχετίζονται με τα ζώα .. παράξενο .. γλυκό .. αστεία αστεία αστεία ... κλπ. .ευχαριστίες (Noi Amici Degli Animali) Gli admin :)


Regolamento:

Ci riserviamo il diritto di bannare chiunque si renda responsabile di insulti, diffamazioni, calunnie, stalking, molestie assillanti, razzismo, attacchi a persone od organizzazioni e quant'altro crei problemi nella gestione del Gruppo. Vietato fare spam e pubblicizzare Pagine o Gruppi. I link verranno automaticamente rimossi. Vietato inserire numeri di telefono o altri dati personali: non possiamo tutelare la vostra sicurezza privata. VIETATO POSTARE IMMAGINI DI VIOLENZA SUGLI ANIMALI.IL GRUPPO DEVE VIVERE DI AMORE E FELICITA' NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI.

ll regolamento serve per rispettare gli altri e se stessi, per avere scambi culturali e amichevoli in pace e serenità.

Grazie per la cortese attenzione


IL GRUPPO NASCE PER CONDIVIDERE LA PASSIONE PER GLI ANIMALI. SARANNO RIMOSSI I POST NON CONSONI CON LO SPIRITO DEL GRUPPO. :)