{{ MU ODIA }}

EEHA HEUCHI KHANTI ODIA MANANKA RA GROUP. EETHARE KEBALA AAMA SA...NSKRUTI O PARAMPRA TATHA SAMAJIKA JIBANA UPARE ADHARITA POST DIYANTU. DAYAKARI KOUNASI "LOVE" POST DIYANTU NAHIN.EEHA SAMPURNA PARIBARIKA GROUP.

EEKA BISESA ANURODH DAYAKARI '' MU ODIA GROUP'' RE KEBALA ODIA RE POST O CMNTS DIYANTU.


JAY JAGANNATH
JAY ODISA ..........