ႏိုင္ငံေရးသတင္းႏွင့္စကား၀ိုင္း

အာဏာရွင္စနစ္၏ဆိုးရြားမႈ႔မေက်နပ္မႈမ်ားကိုျပည္သူမ်ားရင္ဖြင့္ရာေနရာ