ရသစံု စာေပပ်ိဳးခင္း

Gp ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို pin post တြင္ ဖတ္ေပးပါ။ မည္သည့္စာေပအမိ်...ဳးအစားမဆို တင္ႏိူင္ပါတယ္
သို့ေသာ္ျငား ညစ္ညမ္းစာေပႏွင့္photoမ်ားမတင္ရ ။ ။