‫دیکتاتور به پایان سلام کن!‬

ما مخالفان ولایت فقیه و همان دیکتاتوری مطلقه مذهبی در کشور ایران... هستیم و خواستار عزل ولی فقیه در ایران
و قانون ولایت فقیه از قانون اساسی ایران می باشیم حکومت مذهبی یعنی دیکتاتوری مطلقه و مغایر با دموکراسی فردی و اجتماع می باشد .
در این گروه همه هم وطنان آزادند عقاید سیاسی، مذهبی و اجتماعی خود را در چهار چوب احترام متقابل و آزادی بیان ابراز کنند و افرادی که از الفاظ رکیک به هر شخصیت حقیقی و حقوقی استفاده کنند و یا پستهای تحریک کننده و زن ستیزانه بگذارند از گروه حذف می شوند. همه احزاب سیاسی و هوادارانشان حق دارند در اینجا عقاید خود را ابراز کنند در چهار چوب احترام از دیگر احزاب، مذاهب و فرقه ها انتقاد یا دفاع کنند.هم چنین همه ایرانیانی که زبانهای دیگر از فارسی استفاده می کنند و از فرقه های مختلف می باشند نیز همان آزادی بیان و قلم را دارا هستند و از حقوق مساوی برخوردارند فقط افرادی که باعث نفاق و تجزیه کشور و یا افکار ضد بشری و تروریستی هستند از گروه حذف می شوند...
ایران عزیز آزاد باد و ایران یکپارچه با همه زیبائیهایش و فرقها و اقوامش پایدار و آزاد باد.
نابود باد دیکتاتور ضحاک و ضد ایرانی و نابود باد اصل ولایت فقیه و نظام اسلامی ایران.

هر کس در این گروه موافق اسلام سیاسی و یا موافق اخوند و دخالت دین در امور کشوری و موافق نابرابری زن و مرد میباشد و تی مخالف نابرابری دگر اندیشان و هم جنس گرایان میباشد خودش گروه را ترک کند . هر جا کامنتهای بی ادبی و توهین امیز بخاطر غیرتی شدن اسلامی یا توهین به چنین گزینه هائی را با همان ادبیات جواب میدهم و بیرون میاندازم.
اسلام فقط یک مسئله شخصی میباشد و افرادی که بی دین هستند و مخالف اسلام و اخوندها و قوانین تازیانه محمدی همان حق را دارند که دیگران دارند.
با احترام مدیر گروه دیکتاتور به پایان سلام کن