Sjamanistisk forbund

Forumregler
- Rasistiske innlegg eller linker til sider... med rasistisk innhold fjernes og brukeren får en advarsel, ved gjenntagelse blir brukeren fjernet.
- På denne siden skal kun tema med sjamanistisk vinkling, andre tema blir slettes.
- Diskusjon om hallusinogener hører til på den lukkede hovedmedlems siden. Diskusjoner om hallusinogener tillates ikke på den åpne siden. Innlegg om dette slettes og ved gjentatte brudd blir personen fjernet fra siden.
- Meningsutveksling skal være basert på likeverd og på det sjamanistiske prinsipp om at vi alle er like mye verd.
- Personangrep er ikke tillatt
- Poster som kan oppfattes som oppfordring til lovbrudd vil bli slettet
-Sjamanistisk Forbund er et trossamfunn som ønsker å fremme et sjamanistisk trosbilde, samt ivareta individets og gruppers rett til å søke og utøve en sjamanistisk praksis.

Med sjamanistisk trossyn menes erkjennelsen av at alle ting er besjelet og at de er våre slektninger.
http://sjamanforbundet.no/

Dette er ett åpnet forum også for de som ikke er medlem av SF.

Annonsering:
Annonser for kjøp og salg er ikke tillatt
medlemmer av SF kan fritt annonsere sine kurser og for behandling.
Ikke medlemmer som ønsker å annonsere kurs må gi SF sine medlemmer rabatt.

Tilbakemeldinger til styret kan skal gis på sjamanforbundet@mail.com


In English:

Forum Rules:

- Racist posts or links to pages with racist content is removed and the user receives a warning. Repeated posts, and the user will be removed.

- This page should only be used for topic with shamanistic approach, other topics will be deleted.

- Discussion about hallucinogens belong on the closed main member's page. Discussions on hallucinogens are not permitted on the open side. Post about this will be deleted, and the person who posted this will receive a warning. Repeated violations, and the person will be removed from the page.

- Opinion exchange shall be based on equality and on the shamanic principle that we are all of equal value.

- Personal attacks are not allowed

-Offensive comments will be deleted

Sjamanistisk Forbund is a religious community that want to promote a shamanistic belief, and preserve the right to seek and exercise a shamanistic practices.

Shamanistic faiths means acknowledging that all things are living and we are all related.

http://sjamanforbundet.no/

This is a open forum also for those who are not members of SF.

Advertising:

Ads for buying and selling is not allowed.

Members of SF can freely advertise their events and services.

Non-members who want to advertise courses/events must provide SF-members a minimum 20% discount.

Feedback to the board may be given on sjamanforbundet@gmail.com