‫سخن دل‬

دوست های عزیز این گروپ بخاطر سهولت شاعران که شعر های نهفته دارند... و میخواهند به علاقه مندان شعر خود برساند ساخته شده و عزیزان که منخواهند شعر و پیام های عاشقانه و ادبی دارند میتوانند به دیگر اعضای این گروپ و دوستان خود برسانند.
هشدار!
از نصب هر نوع موضوعات که به شخصیت اشخاص . ملت و مذهب دیگران صدمه وارد میکند باید خوددار کرد.
از نصب مواد ذیل باید خودداری کرد!
1- شعر های بی ادبی.
2- تصاویر برهنه.
3- پیام های خازج از چوکات.
و تشکر از تمام شما عزیزان که این اصول را رعایت میکنیند و نشانگر از اخلاق خانوادگی شما میباشد و بااحترام ( نجات)