Strike & Demonstration-Cambodia

តារាងរបាយការទាន់ហេតុការណ៏ៈ
១)ឈ្មោះរោងច៏ក្រ...............................
២)អស៏យដ្ឋាន....................................
៣)ឈ្មោះសហជីព...............................
៤)ពេលវេលាៈ
ដោះស្រាយវិវាទ..............................
ធ្វើកូដកម្ម.......................................
ធ្វើបាតុកម្ម.....................................
៥ឈ្មោះអ្នករាយការណ៏..........................