Transgender Luxembourg - TGL

TGL versammelt Trans-, Intersex-Leit an hir Frënn vu Lëtzebuerg an der Groussregioun, fir ze diskutéieren, Informatiounen auszetauschen fir e glécklecht Liewen. Informatiounen kënnen an jidfer vun de folgende Sproochen échangéiert ginn : Englesch, Däitsch, Franséisch, Lëtzebuergesch.

TGL versammelt Trans-, Intersex-Menschen und ihre Freunde aus Luxemburg und der Großregion, um zu diskutieren, Informationen auszutauschen für ein glückliches Leben. Informationen können in jeder der folgenden Sprachen ausgetauscht werden: Englisch, Deutsch, Französisch, Luxemburgisch.

TGL unie les personnes trans, inter et leurs ami_e_s du Luxembourg et de la Grande-Région afin de discuter et de partager des informations pour une vie joyeuse. Les informations peuvent être échangées dans chacune des langues suivantes : anglais, allemand, français et luxembourgeois.

TGL unites trans, intersex people and their friends from Luxembourg and the Greater Region to discuss and to share information for a happy life. Information can be shared in any of the following languages: English, German, French, Luxemburgish.