Chief People Officer

Group tạo ra cho các chuyên viên nhân sự trao đổi về tài liệu nhằm nâng cao chuyên môn và năng lực của mình. Không sử dụng để đăng tải tuyển dụng, hỏi những câu hỏi ví dụ làm bảo hiểm như thế nào- Các vấn đề đó không được hoan nghênh và chấp nhận tại group này.Tôn chỉ là trao đổi nhằm giúp nâng cao năng lực bản thân để trở thành trưởng phòng nhân sự trong thời gian ngắn nhất