Người Việt ở Phần Lan - Vietnamese in Finland

Tin tức cộng đồng người Việt ở Phần Lan.

Lưu ý: Tất cả những thông tin không liên quan trực tiếp hoặc không mang lại lợi ích cho người Việt tại Phần Lan sẽ bị admin xóa và không cảnh cáo!

Nghiêm cấm mọi bài viết nhằm mục đích chống Nhà nước Việt Nam và chế độ quốc gia nước Việt Nam!