Dmax team - Viet Nam

Nhóm kín, chuyên dùng để trao đổi những chuyện cháy, nhà chết người của Hội Dê Mắc Chim :v