เตาไหสร้างแก้ว #2528

แหล่งพบปะพูดคุยสำหรับศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว ที่เกิดในปี พ.ศ.2528
รุ่นที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ.2540