<3 Lơ´p 12/14 <3

Lớp 12/14 bình tĩnh, tự tin, chiến thắng.!!!