ຖ່າຍຮູບໂຊດ້ວຍກ້ອງໂທລະສັບ (Laos Camera Phone Group)

*ນະໂຍບາຍຂອງກຸ່ມ
1. ເນ້ນຄວາມຄິດທີ່ສ້າງສັນເຊັ່ນ ຮູບທຳມະຊາດ, ວິວທິວທັດ, ຄົນ, ສັດ, ວິຖີຊີວິດ,
ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ສະຖານທີຕ່າງໆຕາມຕ້ອງການ
2. ຕ້ອງຖ່າຍຈາກໂທລະສັບມືຖືເທົ່ານັ້ນ ເວລາໂພສລົງກໍ່ຄວນບອກວ່າຖ່າຍຈາກໂທລະສັບລຸ່ນໃດ
ຍີ່ຫໍ້ໃດ ຕົວຢ່າງ: ip5 (iPhone 5), sgs5 (Samsung Galaxy S5) ແລະ ຕົກແຕ່ງດ້ວຍ App ໃດ ຕົວຢ່າງ: Snapseed, Camera360 ...
3. ຮູບທີ່ໂພສລົງຕ້ອງເປັນຮູບທີ່ຖ່າຍເອງ ຫຼື ຖ້າຈະເອົາຮູບຄົນອື່ນລົງຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ
ແລະ ໃຫ້ຄຣີດິດເຈົ້າຂອງຮູບ
4. ຜູ້ໂພສຮູບສາມາດຕົກແຕ່ງ ຫລື ແກ້ໄຂຮູບດ້ວຍແອພຕ່າງໆໃນໂທລະສັບໄດ້ຕາມຕ້ອງການ
5. ຫ້າມໂພສຮູບຊຸມແຊວ ຮູບຕອນກຳລັງດື່ມເຫຼົ້າເບຍ, ຮູບອຸປະຕິເຫດ, ຮູບທີ່ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່
ບຸກຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ, ຮູບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເມືອງ....
6. ຫ້າມລົງໂຄສະນາ ຫລື ຂາຍສິນຄ້າໃນກຸ່ມ.