OLD APOSTOLIC CHURCH (SWAZILAND)

Legroup yavulwa ngumzalwane dalingcebo mhlanga...simalunga elibandla lelidzala lebapostoli kulapho sihlomisana khona siphindze satane nalabanye bafowethu