CLB " PHÙ YÊN XANH"

1. "Cống hiến, nhiệt tình, xông pha không ngại khó.
2. Năng động, sáng tạo, cởi mở làm hết mình.
3. Hào hiệp, nghĩa khí đồng hành với Bản Làng
4. Đoàn kết, nhất trí, hết lòng vì xã hội."