Assemblies Of God Swaziland

Nkulunkulu walitsandza live laka Ngwane eminyakeni lengemashumi lamatsatfu nesihlanu lengcile kwefika inceku yakhe Babe N.H Bhengu. lendzaba ye Africa Back to God yefika nakitsi esiveni semaSwati. Akabongwe Lomdzala wetinsuku.